Normy i rozporządzenia

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r) z późniejszymi zmianami
 • Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami

Normy:

 • PN-ISO 9836:2015 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
 • PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru
 • PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
 • PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne
 • PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN-63/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
 • PN-EN/1279-1:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu
 • PN-EN/1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Ocena zgodności
 • PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
 • PN-EN 572-9:2006 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. Ocena zgodności wyrobu z normą
 • PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, IDT Okna i drzwi. Norma wyrobu, własności eksploatacyjne
 • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
 • PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni
 • PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.