Kontrole okresowe obiektów

Jesteś właścicielem lub zarządcą obiektu budowlanego.

Firma AM DOMINVEST wykona dla Państwa szybko i sprawnie przegląd obiektu budowlanego.

Wykonujemy przeglądy techniczne pięcioletnie, roczne, sezonowe (półroczne) dla:

  • obiektów mieszkalnych wielorodzinnych
  • obiektów użyteczności publicznej
  • hal przemysłowych
  • magazynów

Polskie prawodawstwo, a dokładniej ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości liczne obowiązki.

Jednym z nich jest obowiązek okresowej kontroli obiektu budowlanego. Przegląd wykonuje się ją w celu utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska, a także w należytym stanie technicznym oraz estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego własności użytkowych i sprawności technicznej

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2  oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 ; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2. ustawy Prawo Budowlane.

Obowiązek wykonywania okresowych kontroli obiektu budowlanego nie obejmuje tylko właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29  PB wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1.
Na resztę obiektów ustawodawca nałożył obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli, a także prowadzenia dla nich Książki Obiektu Budowlanego.

Wykonujemy okresowy przeglądy budowlane w kompletnym zakresie:

-ogólnobudowlanym – konstrukcyjnym
– instalacyjnym
– elektrycznym

Pomagamy właścicielom i zarządcom prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego.

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie
Sporządzamy dokumentację techniczną w formie elektronicznej

Cechuje nas dokładność i rzetelność
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zadzwoń